Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok
Tsead Bruinja
Afûk, 2018

Stienkeal is de alfde bondel fan Tsead Bruinja, ferdield oer fiid skiften. It earste is opdroegen oan Titus Brandsma, de Fryske pater dy't yn Dachau omkaam. Sintraal yn dit skift, mar eins ek yn de hiele bondel, stiet de fraach hoe't minsken it goede dwaan kinne, ek as de omstannichheden der net neffens binne, lykas yn dit gedicht:

se skopten anno sjoerd en se skopten titus
oant de pater blette en de bliedende sei

wy sille foar dy minsken bidde
sadat se ta ynsjoch komme

Oaren oer dizze titel

Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite
Geart Tigchelaar, ensafh. 20-06-2018 (fideobesprek)
Geart Tigchelaar, Ensafh, jg. 10, nûmer 3 2018, side 55-57
Elmar Kuiper, LC 09-02-2018
Janita Monna, Trouw 11-02-2018 (besprek Hingje net alle klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok)