Doutzen yn swier waar
Rommert Tjeerdsma
KFFB, 2019

Nei Om Doutzen en Doutzen ûnder fjoer is Doutzen yn swier waar it tredde diel yn dizze searje.

Doutzen har man Sibe, yn 'e oarloch NSB-er, is feroardiele en sit no fêst. Yn de kampen dêr't er tahâldt, hat er it swier. Underwilens besiket Doutzen har te hanthavenjen yn in maatskippij dy't wakker fijannich foar har oer stiet. Ek har beide bern lije ûnder de situaasje dêr't it húshâlden yn telâne kommen is.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 05-04-2019 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 10-05-2019