Jas fan belofte
Jan Siebelink
CPNB, 2019

Jas fan belofte is it boekewikegeskink fan 2019, yn it Frysk oerset troch Jetske Bilker. Haadpersoan Arthur Siebrandi krijt in beroerte. Yn de ambulânse wikselje bylden út syn libben har ôf mei de werklike situaasje dêr't er yn telâne kommen is. Him bewust fan syn kritike tastân sjocht er werom en freget er him ôf oft er genôch dien hat om syn libben wiermeitsje te kinnen.

Oaren oer dizze titel
Coen Peppelenbos, Tzum 22-03-2019
Thomas de Veen, NRC 21-03-2019