Sanfirdo
bennie Huisman
Afûk, 2019

Sanfirdo ikin sjoen wurde as ferfolch op de novelle Sânfurd, dy't publisearre waard yn 1999. Haadpersoan Liuwe hie dêr in koarte relaasje mei Elize. Yn dit boek wurdt ferteld hoe't it him fierder fergien is en noch altyd fergiet. Liuwe hat wat mei muzyk en technyk. As er helpt by de renovaasje fan in gebouwekompleks, moetet er Maria. Hy makket in setsje foto's fan har en drukt se ek foar har ôf. Sa liket der wat te ûntstean, mar is dat wol sa? Op dizze manier wurdt Liuwe folge yn syn syktocht nei it gelok, al fynt it er wakker dreech om te kiezen.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 20-09-2019 (fraachpetear)
Rianne kramer, FD 27-09-2019 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 20-12-2019 (besprek)