Helia en har wrâld mei Chopin
Rients Faber
Eigen behear, 2019

Helia Bonninga is nei har skieding mei har dochterke Yvelle weromkommen by har âlden. Se is pianolerares en komt yn 'e kunde mei Sierd. Tsien jier letter heart er op in muzykwykein fan boer Bonninga dat de pleats sûnt âlde tiden in bysûndere bân mei muzyk hat, in bân dy't werom te fieren is op in aadlike frou, Evelle fan Semur, dy't sa om it jier 1000 hinne libbe. Yn Lyon ûndekt Sierd mear oer it mystearje fan dy krêften en fynt er de ferburgen boarnen fan harren muzikaliteit.

Oaren oer dizze titel