Dwaaltún
Anders Rozendal  
KFFB, 2019

Dit boek is in ferfolch op Rachel, de dochter fan Timna.

Oardel jier reizge Rachel mei Jezus en syn folgelingen troch it Joadske lân. Nei Jezus syn dea giet se nei de bern en bernsbern yn Antipatris. Dan heart se ferhalen fan in lyk dat ferdwûn is en fan in opstanning. In folsleine tizeboel, se wit net rjocht wat se derfan leauwe moat. Want wat is wier en wêr wurdt in loopke mei de wierheid nommen? Rachel har skoansoan giet nei Jeruzalem, mar dy reis kostet him hast it libben.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 08-11-2019 (besprek)