Mem falt út
Pia van Rees 
Nieuwe Kanaal, 2019

Mem falt út is it debút fan de yn Kanada wenjende Pia van Rees. In mem yn Fryslân dy’t wrakselet mei alzheimer, in dochter dy’t seistûzen kilometer fierderop wennet, beide besykjend om te fjochtsjen tsjin in sykte dêr't net fan te winnen is. Likegoed slagget it mem en dochter om de bân dy't der is yn stân te hâlden, hoe dreech oft dat somtiden ek is.

Oaren oer dizze titel
Goos Bies, LC 15-10-2019 (fraachpetear)