Nearnewâld
Ferskate auteurs
Elikser, 2019

Nearnewâld is in betinkingsboek dat útbrocht waard troch It Skriuwersboun ta gelegenheid fan it 50-jierrich bestean. Om in fiktyf plak yn Fryslân hinne, sa't dat tekene waard troch Laurens Bontes, hat in ferskaat oan auteurs mei koarte teksten yn proaza- of poëzyfoarm in bydrage levere.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol: FD 14-12-2019 (besprek)