De trochreed, yn de lijte fan Huylckenstein
Jan Bouwhuis
DeRyp, 2019

Doe't Jan Bouwhuis yn fersoargingstehûs De Trochreed telâne kaam, gie er troch mei wat er altyd al dien hie: ferhaaltsjes skriuwe oer wat er meimakke. Yn dit boekje is in oantal ffan dy ferhalen byinoar brocht. Tema is it âlder wurden, mei alle krupsjes en foarfallen dy't derby hearre. It boekje is postúm útbrocht op inisjatyf fan syn bern.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 27-12-2019 (fraachpetear mei de bern fan de skriuwer)
Jaap Krol, FD 06-01-2020 (besprek)