as ik letter grut bin
berber spliethoff
Bornmeer, 2019

Gedichten foar bern tusken de 10 en 16 jier, om foar te dragen, te lêzen en te brûken. 60 Fryske gedichten, om te laitsjen, oer nei te tinken en oer te fertellen. Op orizjinele en boartlike wize behannelet Berber Spliethoff de gewoane deistige tema’s.

Oaren oer dizze titel