it grutte foarlêsboek II
FERskate auteurs
AFÛK, 2019

It Grutte Foarlêsboek II is it twadde diel, earder waard It Grutte Foarlêsboek I útjûn. It wie sa populêr dat der in twadde diel fan makke is. It boek hat mear dan sechtich ferhaaltsjes, ferskes en gedichten foar bern fan 2 oant en mei 6 jier. Ferskate auteurs en yllustrators hawwe meiwurke oan it boek.