wij yn 'e draaimûne
Janneke Spoelstra
Afûk, 2019

Wij yn ‘e draaimûne is de tredde dichtbondel fan Janneke Spoelstra. Yn dizze bondel wurdt yn koarte, frije fersen mear as yn har eardere bondels yngien op it kwytreitsjen fan minsken en dingen, lykas de gemeente Ljouwerteradiel dy't opgiet yn in grutter gehiel.

Oaren oer dizze titel 
Sietse de Vries, LC 19-04-2019 (fraachpetear)
Abe de Vries, FD 18-05-2019
(besprek)
Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga, Heit&Mem 20-06-2019 (besprek)
Elmar Kuiper, LC 11-10-2019 (besprek)