Sipke vindt een kievitsei / Sipke fynt in ljipaai
Lida Dykstra
Afûk, 2020

Lytse pipermûs Sipke is in echte fjildman, lykas syn pake. Ier en betiid geane se der tegearre op út. Se stappe troch de lannen en ljeppe oer in sleat, op ‘e syk nei in ljipaai. Want pas as se dat fine, is de maitiid begûn! Dit Gouden Boekje is twatalich. Mei yllustraasjes fan Harmen van Straaten. 

Oaren oer dizze titel
Antje Feenstra, Heit&Mem 11-03-2020