Warkeweet!
Gjalt de Groot
Uitgeverij Louise, 2020

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [Link folget**]

Warkeweet! (wie ús kreet) is in boek fan Gjalt de Groot. Hy hat it skreaun ta gelegenheid fan it 100-jierrich bestean fan aaisikersklup 'De Ald Hij' fan Dearsum en giet yn op 100 jier aaisykjen yn Fryslân mei dêrby ferhalen oer de niisneamde aaisikersklup.

Oaren oer dizze titel