Börtersgrut
Joël Hut
De Sudjouwerij, 2020

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Börtersgrut is in dichtbondel fan Joël Huitema, útjûn ûnder de skriuwersnamme Joël Hut, skreaun yn it 'Westerlauwers Frys'. Grutte tema's fine yn sa'n 20 gedichten in plak yn in bondel dy't er útjoech yn eigen behear. In priuwke fan Huitema syn dichtsjen is 'Dwars' (ek yn audio, sjoch hjirûnder):

tinnettynörder

         tinnettynynörder

tinnettynörder

         tinnettynn

nettynördernettynörder

         netnnetynörder

tinnettynörder

         tinnettynn

Oaren oer dizze titel
Ruurd Walinga, FD 07-05-2020 (fraachpetear)
De Moanne, 11-10-2019 (it gedicht 'Dwars' yn audio)
Omrop Fryslân, 23-05-2020 (mei fraachpetear oer dizze bondel)