Tomke en de bijen
Geartsje douma
afuk, 2020

  • liene by Tresoar [LINK folget**]
  • Liene by de iepenbiere biblioteek [LINK folget**]

It is maitiid. Tomke siket blomkes foar Kornelia. Mar o nee, hy sjocht in bij. Help! Romke wol de bij pakke, mar Kornelia hâldt him tsjin. Se nimt Tomke en Romke mei nei ymker Jan, en dêr sjogge se wat bijen allegear dogge. 

Boekje yn rige fan fjouwer oer de seizoenen. De oare binne: Tomke op fakânsje, Tomke nei de bosk en Tomke op it iis. Yllustraasjes fan Luuk Klazenga.

Oaren oer dizze titel