Tomke nei de bosk
Geartsje douma
afuk, 2020

It is hjerst. Yana Yu komt mei in pear pompoenen by Tomke. Dêr kinne se it hús moai mei fersiere! Kornelia nimt harren mei nei de bosk om noch mear moais te sykjen. Bledsjes, ikels, kastanjes… Wat in moaie kleuren! Wat kinst dêr allegear mei dwaan? 

Boekje yn rige fan fjouwer oer de seizoenen. De oare binne: Tomke op fakânsje, Tomke en de bijen en Tomke op it iis. Yllustraasjes fan Luuk Klazenga.

Oaren oer dizze titel