Tomke op it iis
Geartsje douma
afuk, 2020

It is winter. Der leit iis op ’e fiver! Tomke wol graach reedride, mar hy wibelet wol in bytsje… Mei in stoel giet it better, en wa kin moai op ’e stoel sitte?

Boekje yn rige fan fjouwer oer de seizoenen. De oare binne: Tomke op fakânsje, Tomke en de bijen en Tomke nei de bosk. Yllustraasjes fan Luuk Klazenga.

Oaren oer dizze titel