sis my wa't ik bin
hanneke de jong
bornmeer, 2020

Loek Rienstra wennet yn in doarp flakby Snits. Pas 11 jier nei de oarloch, hy is dan 13, komt er derachter dat er Joadsk is en dat syn heit en mem him adoptearre ha. Wa ís hy eins? Syn ‘heit en mem’ litte hast neat los. Gelokkich hat mem in deiboekje byholden.

Basearre op it boek Wie ben ik? fan Koos Boorsma, oer it libben fan Louis Godschalk dy’t no yn Israël wennet.

Oaren oer dizze titel
Hanneke de Jong, eigen blog