in soarte fan brekken
Jikke Olivier
KFFB, 2020

Daan en Line Laanstra binne al mear as tritich jier byinoar. En se hawwe it och sa goed tegearre. Mar dan barre der dingen dy’t sa slim binne dat de relaasje ûnder druk komt te stean. Wat sa fanselssprekkend like, stiet finaal op 'e kop. Der komt in grut kearpunt yn it libben fan Daan en Line. Fan de iene dei op de oare slûpt iensumheid harren relaasje yn en der ûntstiet in situaasje dy’t hopeleas liket. Hoefolle bliuwt der oer fan de leafde dy’t der al dy jierren wie?

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 06-11-2020