Sjappy
Sipke de Schiffart
Hispel, 2020

It sit Jappy Heslinga fan Hitsum net mei: by syn berte krijt er te min soerstof. It gefolch is dat er net meikomme kin op skoalle, dat er net geskikt is foar it arbeidsproses en – it slimste fan alles – dat er net oantreklik is foar jonge froulju. Nettsjinsteande alle swierrichheden besiket er wat fan it libben te meitsjen. En dat slagget him aardich, benammen trochdat der ien ding is dat er wûnderlik genôch hiel goed kin en dat is neitinke. Syn gedachten binne lykwols net altyd like ferheven

Sjappy
waard troch besprekker Doeke Sijens fan de LC yn syn list mei bêste romans fan 2020 op it earste plak set.

Oaren oer dizze titel
Jacob Haagsma, LC 18-09-2020 (fraachpetear)
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite 30-10-2020
Doeke Sijens, LC 09-10-2020 (besprek)