It sit sa
Jehannes Boorsma
Bornmeer, 2020

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Dizze debútbondel fan Jehannes Boorsma is in bûnte sammeling fan belibbenissen, fiten en sterke ferhalen.

Jehannes Boorsma is hikke en tein op ’e swiere klaai, mar wennet alwer hiel wat jierren yn ’e Wâlden. Hy mei graach ferhalen út de Wâlden en de klaai opsnuve, mar ek opskriuwe. Syn eldorado is Skylge en ek dêr komt er nuvere hampelmannen tsjin, frjemde akkefytsjes en hilaryske situaasjes. De measte ferhalen binne him as wier ferteld, guon hat hy sels meimakke, oaren binne foar in part of hielendal optocht.

Oaren oer dizze titel