Passys
Josse de Haan
Afûk, 2020

Passys is in 'autofiksjonele' roman fan Josse de Haan oer in libben yn leafde en literatuer. Middels in assosjative manier fan wurkjen beskriuwt De Haan it libben fan de haadpersoan, dy't yn meardere identiteiten nei foaren stapt, wêrby't ek it doe, no en de takomst trochinoar hinne rinne. Ferdield oer seis dielen mei mear as sânhûndert siden krijt de lêzer sa in byld fan in skriuwerslibben yn tsjinst fan 'e literatuer.

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite 27-10-2020
Jaap Krol, FD 16-12-2020 (besprek)
Doeke Sijens, LC 12-03-2021 (besprek)