Mijn pake is crazy!
folkert Oldersma
Bureau voor Levend Leren, 2020

Als Femke onverwachts uit logeren gaat bij haar grootvader die ze eigenlijk niet kent, belandt ze in spannende avonturen rond het grote kunstwerk waar haar grootvader aan werkt.
De Nederlânsktalige Femke, har Frysk pratende pake en harren Ierske buorjonge Sean fertelle elts út eigen perspektyf in part fan dit ferhaal. Sa komt it dat yn dit boek trije talen brûkt wurde.
The story in this book is part of the multilingual art project ‘Keunst en Fleanwurk’ in which art, language research, science and technology are connected.

Dit is in trijetalich berneboek: Nederlânsk, Frysk en Ingelsk
Oersetters: Jimke Nicolai en Jolanda Lichthart
Yllustrator: Michel Bouma
Berneboek 8 oant 12 jier

Oaren oer dizze titel