Wurden fan Timo
Tialda Hoogeveen
Afûk, 2021

Wurden fan Timo is it Frysktalige debút fan Tialda Hoogeveen. Yn dizze roman, geskikt foar 12+, stiet it famke Nanne sintraal. Sy ferliest har âldere broer Timo by in ferkearsûngelok: troch syn mobyltsje sjocht hy al fytsend in frachtwein oer de kop. Njonken rouferwurking spilet yn it boek ek muzyk in wichtige rol. Nanne lûkt har werom yn de muzyk omdat se tinkt dat har heit en mem tefolle fertriet hawwe om har drok te meitsjen oer har fraachstikken, lykas it kiezen fan in ferfolchoplieding. En ek omdat ûnder it pianospyljen it soms krekt fielt as dat Timo – dêr’t sy altyd muzyk mei makke – noch by har is.

Dit boek makke diel út fan it lêsbefoarderingsprojekt LêsNo fan Afûk, Cedin, Fers en Stichting Lezen. Wurden fan Timo waard nominearre foar de Simke Kloostermanpriis 2022.

Oaren oer dizze titel
Rianne Kramer, FD 29-01-2021 (fraachpetear)
Yvonne Dijkstra, FD 27-02-2021 (besprek)