Wyt ljocht
Baukje Wytsma
Afûk, 2021

Wyt ljocht is in bondel fan Baukje Wytsma, útbrocht ta gelegenheid fan har 75e jierdei. 

Yn dizze bondel (fjouwer skiften) nimt de dea in wichtiger plak yn, mei dêrby skôgingen oer it bestean, it opkommen en weifallen derfan, symboalisearre troch it ljocht, dêr wêr’t alles begjint en einich is. Yn de romte dêrtusken belibbet elk minske syn eigen aventoer, ommers yn it wite ljocht rinne alle kleuren fan it libben gear. Soms falt alles teplak, alles wat is, alles wat wie, in eagenblik alteast kriget alles in djippere betsjutting.

Oaren oer dizze titel
Elmar Kuiper, LC 11-06-2021 (besprek)
Geart Tigchelaar, Ensafh 04-09-2021 (besprek)
Arjan Hut, FD 26-08-2021 (besprek)