Wyt ljocht
Baukje Wytsma
Afûk, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Wyt ljocht is in bondel fan Baukje Wytsma, útbrocht ta gelegenheid fan har 75e jierdei. 

Yn dizze bondel nimt de dea in wichtiger plak yn, mei dêrby skôgingen oer it bestean, it opkommen en weifallen derfan, symboalisearre troch it ljocht, dêr wêr’t alles begjint en einich is. Yn de romte dêrtusken belibbet elk minske syn eigen aventoer, ommers yn it wite ljocht rinne alle kleuren fan it libben gear. Soms falt alles teplak, alles wat is, alles wat wie, in eagenblik alteast kriget alles in djippere betsjutting.

Oaren oer dizze titel