Testamint fan de siel
Hylke Speerstra
Bornmeer, 2021

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Testamint fan de siel is in roman fan Hylke Speerstra

Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene.

Oaren oer dizze titel