Oar hûs / Et andet hus
Ferskate skriuwers
Hispel, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Oar Hûs / Et andet hus is in twatalige oersetting fan Fryske en Deenske poëzy.

De bondel befettet oersette fersen fan fjouwer dichters út Fryslân en fiif Deenske dichters, allegear út Aarhus. It idee foar de blomlêzing ûntstie doe’t de Fryske dichters in besite brochten oan Aarhus en fielden dat hja harren in oar hûs fûn hienen, fandêr de titel Oar hûs/Et andet hus.

Mei gedichten fan: Elmar Kuiper, Geart Tigchelaar, Cornelis van der Wal, Syds Wiersma, Annemette Kure Andersen, Tomas Dalgaard, Peter Laugesen, Mads Mygind en Carsten Rene Nielsen.

Oaren oer dizze titel
Jacob Haagsma, LC 11-06-2021 (fraachpetear)
Arjan Hut, FD 01-09-2021 (besprek)