Et liek in de Lende
Johan Veenstra
Stellingwarver Schrieversronte, 2021

Et liek in de Lende is in thriller fan johan Veenstra. Ald-plysjeman fynt by it sporten ir neakene lichem fan in frou. Hy blykt har te kennen en beslút om sels te ûndersykjen hoe en wat. Algau krijt er it gefoel dat de moardner it ek op hím foarsjoen hat.

It boek is skreaun yn it Stellingwerfsk.

Oaren oer dizze titel