Noas tsjin 't glês
Edwin de Groot
Afûk, 2021

Noas tsjin ‘t glês is de fyfde bondel fan Edwin de Groot. Hjiryn sjocht de dichter nei bûten, nei binnen, nei himsels en somtiden gewoan nei neat.

De bondel set útein mei it gedicht ‘Oanreitsje’:

de wrâld hoecht net ûnbekladde, in bytsje goed fallend
soe al noflik wêze en troaikjend
ast him oanreitsje kinst

Oaren oer dizze titel
Friduwih Riemersma, Fers2 22-07-2021 (besprek)
Arjan Hut, FD 23-09-2021 (besprek)
Elmar Kuiper, LC 24-09-2021 (besprek)
Ivan Sacharov, Meander 09-2022 (besprek Nederlânsktalige ferzje)