Wêr is Keimpe?
Gelske Bosch en Lisa Hiemstra
Afûk, 2021

Wêr is Keimpe is in sjoch-, lear- en fertelboek fan Keimpe de Krokodil.

  • in hiel soad wurden om 20 ferskillende tema’s hinne
  • trije talen: Frysk, Nederlânsk en Ingelsk
  • Keimpe dy’t him op alle platen ferstoppe hat, kinsto ‘m fine?
  • de útspraak fan de wurden yn trije talen online fia de QR-koade of de webside www.keimpe.frl

Oaren oer dizze titel