It Frysk is dea (en oare fleurige ferhalen)
Freddie Scheltema
Bornmeer, 2021

It Frysk is dea en oare fleurige ferhalen is in samling gedichten en koarte ferhalen fan Freddie Scheltema. It is proaza en poëzy oer it deistige libben, mar mei in flinke knypeach. Fleurige ferhalen en oertinkingen, fan ‘De hûnen fan Barry Hay’ oant ‘De Hooliganbus’ en de absurdistyske gedichten ‘By de kofje-automaat’, ferhalen dêr't Humor net swak yn byspilet.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 03-11-2021 (besprek)