Hiemhûn en oare ferhalen
Ytsje Hettinga
De Ryp, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Hiemhûn is de twadde bondel fan Ytsje Hettinga mei koarte ferhalen dy’t har net allinne op it hiem ôfspylje. De skriuwster nimt jin mei nei de strjitte, it doarp, de stêd en fierder. Mei in laits en in trien folgje we de personaazjes yn Hiemhûn fan beukerskoalle nei libbensein.

Oaren oer dizze titel
Elisabeth Post, LC 17-09-2021 (fraachpetear)