Hewwy dát
TSJISSE HETTEMA
Frysk en Frij, 2021

Hewwy dát is de fjirde en lêste bondel fan dichter Tsjisse Hettema. Hjiryn binne sawol gedichten yn it Frysk as it Stellingwerfsk opnommen, keppele oan byld yn filt fan Aafje Bouwer.

In priuwke:

frou yn ‘e boat
noeget my út
ta in dûns
op licht wetter
in nij lânskip
tovert jokers op it strân
dy’t dwilerich mei bekkens slaan

Oaren oer dizze titel
Arjan Hut, FD 18-12-2021 (besprek)
Elisabeth Post, LC 20-05-2022