Hertsear
JIKKE OLIVIER
KFFB, 2021

Hertsear is de tredde roman fan Jikke Olivier. 

Twa pylgers, Wilt Jorna en Amy Carpenter, binne ûnderweis nei Santiago de Compostella. Wilt hat bûten syn skuld om in fytser deariden, Amy hat har âlders ferlern yn it ferkear. Beide besykje se om in útwei út harren geastlike krisis te finen yn in roman dy't giet oer de gefolgen fan in slim ûngemak en de ferwurking dêrfan.

Oaren oer dizze titel
Wiep Koehoorn, 23-11-2021 (besprek)
Doeke Sijens, LC 03-12-2021 (besprek)
Jaap Krol, FD 11-12-2021 (besprek)