Linte Ruardi
Klaas Rusticus
Hispel, 2021

Yn koarte fragmintaryske ferhalen ropt Klaas Rusticus yn dit boek in byld op fan it libben fan syn alter ego Linte Ruardi. In byld fan libben en dream: syn jeugd, syn folwoeksen libben, syn âlderdom. It realistyske oerhearsket yn it begjin mar geandewei ûntstiet in soarte fan surrealistyske werklikheid. De jeugd en it folwoeksen libben lizze dêrby hieltyd mear in stimpel op it âld wêzen.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 07-01-2022 (besprek)
Jaap Krol, FD 08-01-2022 (besprek)