De pakkyboat / Lichys in 't donker
Sytse Buwalda
De Bildtse Boekerij, 2021

  • liene by TRESOAR [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Lichys in 't donker is in bondel mei yn totaal 24 sinteklaas- en krystferhalen yn it Biltsk, mei tekenwurk fan Ita Leona Spoelman. Guon ferhalen binne bewurke folksferhalen, oare binne nij, oarspronkklik wurk.

Oaren oer dizze titel
Jan Ybema: FD 09-11-2021 (fraachpetear)