It berin fan de dingen
Peter Popma
Frysk en Frij, 2022

  • liene by TRESOAR [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

It berin fan de dingen is de debútbondel fan Peter Popma (Warkum 1941). Ferdield oer 32 fersen yn 4 skiften omfiemet de bondel de omgong mei alles om ús hinne. Yngeande ferhâldingen binne natuerlikwei bêde yn in mingeling fan rêst en tagelyk omdoarmjen, loslitten en ferlet.

In priuwke út it titelfers:

Foar ús
ien tel, net mear
mar fol ûnthjitten
en ienkear yn de stille romte
werhellen wy
bestammeljend
de earste wurden
keazen oer de hoare fjilden
berûne paden
en as lêste
ûntdutsen wy
djip yn ús beskûle
ús namme

Oaren oer dizze titel