Healwize beamhutferhalen
Andy Griffiths en Terry Denton (oersetting Martsje de Jong)
Afûk, 2022

  • liene by TRESOAR [Link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

It tema fan de Nederlânske berneboekewike fan 2022 wie ‘Gi-Ga-Groen’, mei as boekewikegeskink in ferhaal út de rige De Waanzinnige Boomhut fan de populêre bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton. De oersetting waard fersoarge troch Martsje de Jong.

Oaren oer dizze titel