De oarloch fan Jan Snip
Ferdinand de Jong
Bornmeer, 2022

De oarloch fan Jan Snip is it kadoboek dat Ferdinand de Jong skreau foar de Fryske boekewike 2022. It giet oer de skriuwer syn pake Jan de Jong, dy't op in spultsje yn 'e omkriten fan Rottum en Sint Jânsgea wenne. Hy wie in wat nuveraardich man, dy't yn 'e oarlochsjierren stadichoan belutsen waard by it ferset.

Oaren oer dizze titel
Jeen de Jong, FD 28-10-2022 (fraachpetear)
Jaap Krol, FD 28-10-2022 (besprek)
Elisabeth Post, LC 29-10-2022 (fraachpetear)