Feest yn Gennaard
Anders M. Rozendal
KFFB, 2022

Gennaard, in doarpke fan noch gjin trijehûndert ynwenners. It bestjoer fan doarpsbelang besiket wol om de fleur der yn te hâlden, mar wat kinne sy noch mei harren beheinde middels? Dan wurdt harren op in wat kurieuze wize njoggenhûndert euro oanbean mei de betinkst dat in doarpsfeest organisearre wurde moat.

Femke Groeneveld fan It Hearrenfean is lid fan ‘e motorclub The Moorriders. De motorclub hat deselde problemen as Gennaard: der geane wol leden fuort, mar der komme gjin by. Femke wol der ek by wei. Mar se sil noch ien kear mei de boys op stap. Chief Pete hat útfûn dat earne in doarpsfeest hâlden wurdt. En wat is in feest sûnder The Moorriders?

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 17-12-2022 (besprek)
Bram Buruma, Nieuwsblad NOF 27-12-2022 - diel 1 en diel 2 (fraachpetear)