Erfskip - de saga fan Ubba Skylding
Willem Schoorstra
Het Nieuwe Kanaal, 2023

  • liene by TRESOAR [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Erfskip – De saga fan Ubba Skylding is in hybride fan in roman en in saga, skreaun troch Willem Schoorstra. It is in epyske fertelling, basearre op in skriftlike oerlevering út de 12de iuw.

Fryslân yn de 8ste iuw: Ubba, soan fan Raeddeg en Gerlind, hat syn thús op Grut Bjinthiem, it tsjinwurdige Hege­beintum. Yn syn jonge jierren is er in dwerse kneppel, in neatnut, ta fertriet fan syn heit en ta freugde fan syn mem. It is Gerlind dy’t wit dat har soan ta grutte dieden foarbestimd is. Ommers: it is Wêda dy’t derfoar soarge dat se him krigen hat, de heechste fan de goaden dy’t Ubba by syn berte opeaske. 

Oaren oer dizze titel