Hoe't in minske besibbe rekket
Ruerd Smaling
Het Nieuwe Kanaal, 2023

  • liene by TRESOAR [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Hoe't in minske besibbe rekket is it debút fan Ruerd Smaling (Utert, 1960). Hy hat taalwittenskippen studearre en publisearre earder ferhalen en gedichten by Ensafh en (Nederlânsktalich) yn Extaze.

De ferhalen yn dizze debútbondel bringe ús nei in wiet Inverness, nei de kant fan ien fan 'e Fryske marren, yn in nearzige keuken mei yn it midden in deakiste, op in drokke famyljereüny mei allegear bliere minsken, yn it stadion fan sc Heerenveen of op in sinnich Sint Maarten.

Mar wêr't wy ek tahâlde, noait witte wy oft wy op it juste stuit op it juste plak binne. Wurdt de wrâld oanstjoerd troch it tafal, hegere machten, foarbeskikking? Of komt it allegear del op ús eigen lamliddigens en suterigens?

Oaren oer dizze titel