Wurden fan Timo
Tialda Hoogeveen
Afûk, 2021

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Fersen foar Fokje
Bertus Mulder
Bornmeer/Noordboek, 2020

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]