Abe en de aardichman
Tialda Hoogeveen
Afûk, 2022

 • liene by TRESOAR [link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Abe en de aardichman is in berneboek, skreaun troch Tialda Hoogeveen, mei yllustraasjes fan Yke Reeder.

Abe ferhuzet nei in hûs mei in grutte tún. As der in famke foar it stek stiet krûpt er gau ûnder in strúk. Omdat hy yn syn foarige wenplak pleage waard, doart er no net mear mei oare bern te boartsjen. Mar al gau fernimt er dat er net allinne is ûnder dy strúk … in brún bultsje mei in swiere bromstim en wapperjende hantsjes komt yn beweging. Wat is dat dochs?! En wat wol it famke fan him?

Oaren oer dizze titel

Nei it mystearje
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2022

 • liene by TRESOAR [link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Nei it Mystearje is it 27e boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint.

Oaren oer dizze titel

 

Beaken foar it minskdom
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2022

 • liene by TRESOAR [link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Beaken foar it Minskdom is it 26e boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint.

Oaren oer dizze titel

 

In frjemde fûgel
Elmar Kuiper
HISPEL, 2022

 • liene by TRESOAR
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

In frjemde fûgel is it proazadebút fan Elmar Kuiper. De sân manlju yn dizze ferhalebondel binne frjemde einen yn it bit. Se libje oan de râne fan de maatskippij en binne gek, maniakaal, obsessyf, ferlegen, monomaan of autistysk. Benammen op it mêd fan yntimiteit en relaasjes keallet it swier mei harren. De skriuwer sit de personaazjes ticht op ‘e hûd en lit de lêzer omdoarmje yn harren geast.

Oaren oer dizze titel
Jurjen van der Hoek, Kunst-stukjes july 2022 (besprek)

Sipke leert fierljeppen - Sipke leart fierljeppen
Lida Dykstra
Afûk/Rubinstein, 2022

 • liene by TRESOAR [link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Under lieding fan pake Pipermûs traine Sipke en syn freontsjes foar in fierljepwestriid. In oanrin, nei de top fan de pols klimme en dan… drûch nei de oare kant! Hotske Hazze is in natuertalint, mar Oaljefant hat der wat mear muoite mei. Gelokkich is Sipke der om him te helpen!

It giet hjir om in Frysk-Nederlânsk Gouden Boekje yn gearwurking mei útjouwerij Rubinstein.

Oaren oer dizze titel

 

It berin fan de dingen
Peter Popma
Frysk en Frij, 2022

 • liene by TRESOAR [link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

It berin fan de dingen is de debútbondel fan Peter Popma (Warkum 1941). Ferdield oer 32 fersen yn 4 skiften omfiemet de bondel de omgong mei alles om ús hinne. Yngeande ferhâldingen binne natuerlikwei bêde yn in mingeling fan rêst en tagelyk omdoarmjen, loslitten en ferlet.

In priuwke út it titelfers:

Foar ús
ien tel, net mear
mar fol ûnthjitten
en ienkear yn de stille romte
werhellen wy
bestammeljend
de earste wurden
keazen oer de hoare fjilden
berûne paden
en as lêste
ûntdutsen wy
djip yn ús beskûle
ús namme

Oaren oer dizze titel