Do draachst de leafde oan / Jij draagt de liefde aan
Ferskate skriuwers (Under redaksje fan Jelle Krol, Jantsje Post, Doeke Sijens, Janneke Spoelstra en Tsjerk Veenstra)
Afûk, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

De Goargels
Joch myjer
Bornmeer, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget]