Eric Hoekstra

IN NOFLIK REISBOEK AS BOEKEWIKEGESKINK 2005

Yn it earste oankommen liket it boekewikegeskink 2005 net folle mânsk. It is lytser as dat fan 2004, de inket is skierder en as ik it boek iependoch komt der daalks in tear yn it omslach. Op side 14 liket de side út ‘e bân te springen, wat siden - oars as burgers  - net tastien is. In befreone útjouwer beswart myn oproerigens: it boekje is net allinnich brosjearre (lime, foar leken) mar ek naaid. Dit lytse frommeske is taaier as men tinkt. Boppedat is it omslach oan ‘e foarkant mei in pear fraaie foto's betûft foarmjûn. De achterflap is wat minder, want swarte letters op donkerbrûn is amper te lêzen. Lykwols is it al mei al in keapsjoch boekje, fris en oantreklik.
  Wa bepaalt eins hokker útjouwer it boekewikegeskink útjaan mei? Dat docht de Stichting ‘It Fryske Boek’. Dy siket de auteur út, en de auteur siket de útjouwer út.
  Wat binne de kritearia om in skriuwer te kiezen? Hokke persoanen beslisse? Miskien kin in ûndersykssjoernalist lykas in J.P. Jansen ien en oar ris neier útsykje, mar ik as skriuwer-resinsint ha dêr gjin nocht oan. En miskien kin Tresoar of It Fryske Boek in moaie subwebside meitsje foar it boekegeskink? My leit sa by dat it FLMD sa'n side hie, mar al har ynformaasje is út de lucht helle, en net op de Tresoar-site set. Wêrom net? Noch mear wurk foar in sjoernalist.

Reisboek troch auteur mei reisfoby.

Reisboeken binne oer it ginneraal fleurige boeken. Minsken fertelle fan in reis dy't se meimakke ha, se ite en drinke der goed fan en se binne fleurich omdat se net yn it deistich helter hoege te rinnen. Dat is hjir net oars. Steven de Jong en syn frou geane op reis nei en troch Brazilië. Harren soan sil dêr mei in Braziliaanske trouwe. Tige sympatyk fûn ik it begjin. Steven de Jong fertelt ús, dat er in reisfoby hat en eins amper it hûs út te brânen is (‘Ik seach dertsjinoan as tsjin hingjen’, side 13). Ik ha lijen fan itselde kwea, om it oer ús heit mar net te hawwen (It sil wol erflik wêze). Hy jout allegear redens om net te reizgjen, mar ‘aldergeloks ha ik in frou dy't ... yn 'e fakânsjes wytwêrsanne reizgje wol.’ (side 7). Ja, wat men al net docht om de frou kontint te hâlden. Lykwols neamt er de wichtichste reden, foar in húshin, om te reizgjen net: nei in reis is it hearlik om thús te wêzen. Om net op reis te hoegen komt er mei allegear fermaaklike non-arguminten omtrint de Brazilianen:

‘Se smite de televyzje troch de ruten as se in fuotbalwedstriid ferlieze. Dan ha je net in grut ferstân. net folle mear as in aap.’

Sokke knoffelige (en ek noch polityk-ynkorrekte) arguminten drukke better as lykfolwat út dat hjir de reisfoby ta wurden kommen is, en net de man sels. Mar it is de auteur dy't de humor fan dy reisfoby ynsjoen hat en himsels de gek oanstekt. Selsspot en humor ûntbrekke net yn dit boek. It gehiel is skreaun yn it boartlike styl. In foarbyld (side 53):

‘Hiel apart is ek it grutte tsjerkeplein mei de bylden fan de fjouwer evangelisten, St. Matheus, St. Markus, St. Lukas en St. Johannes. Ik gean dertusken stean en sa makket Syb der in foto fan mei as ekstra St. de Jong.’

De toan is luchtich, hast krekt as sitte wy by de famylje De Jong nei in trochrinnend ferhaal by in diafoarstelling te sjen. It ferhaal wurdt ek gewoan gronologysk ferteld.

Seegoadinnen, griente op 'e weagen.

Opfallend is fierder dat De Jong út en troch gebrûk makket fan it stilistysk prosedee fan de Trije Puntsjes, dat ik fan Celine en Couperus kin. In foarbyld by De Jong wei (side 14): ‘As ik net doarst, soe se byneed allinne ... mar foar gjin goud wol ik hjir achterbliuwe mei har oan 'e oare kant sawat fan 'e wrâld.’ It hat as effekt dat it de skriuwerstinzen wat ticht by de lêzer bringt en fan in emosjonele lading foarsjocht. Yn dit gefal is dy lading ek in bytsje myld-iroanysk, troch de oerdriuwing ‘foar gjin goud’. De Jong spilet in bytsje de ûnnoazele, sadat er de krekte toan fan in reisboek te pakken krije kin dat de massa's oansprekke sil. En dat is goed slagge.  
  It boekje jout ek in moai byld fan Brazilië, sjoen troch de eagen fan in Fryske (=West-Europeeske) toerist. De earmoed en de sosjale misstannen ta spyt ha de Brazilianen, krekt as de oare Latynsk-Amerikanen, wille fan harsels en fan it libben. Wy Nederlanners binne allegear ryk, mar wy jachtsje en wrotte en dogge, en feestfiere kinne wy net, allinnich de alkoholferslaving kenne wy. Ho, ik soe hast moralistysk wurde en dat is Groetenis fan Prakash yn alle gefallen net. O ja, dy titel, dat komt troch in gids fan Yndiaas komôf dy't de De Jongs yn Brazilië moetsje.
  By it byld fan Brazilië wiist De Jong ek op de rike ytkultuer (side 64), noch net ferpest troch McDonald’s en Coca Cola. Dat bringt my yn ‘t sin dat der ris in ûndersyk west hat nei de sûnens fan Meksikanen yn Meksiko en dy yn Amearika. De Amearikaanske Meksikanen hiene folle mear kanker en hertsykten as har earmere neven yn Meksiko. Hoe kaam dat? Yn Meksiko ieten se fruit, ieten se maispankoeken mei in bytsje fleis en dronken se wetter. Yn Amearika ieten se fette hap fan de hamburgertints en spielden it wei mei floeibere sûker fol smaak- en kleurstoffen (ek wol frisdrank neamd). Hawar, hooplik ha wy de grinzen fan de heilleaze skaalfergrutting hast berikt.
  At De Jong en frou útfanhúzje by de skoanfamylje ha se in keamer mei in húske. In húske? Utfanhuzerskeamers ha dochs gjin eigen húske? Ik ljochtsje dat efkes ta. Omdat de huzen (fan de middeklasse en heger) dêr meardere húskes ha. Se wenje ommers net mei ien húshâlding (âlden en bern) yn in hûs, mar mei mear minsken: húshâlding plus in pake en/of beppe plus in omke en/of muoike. In bytsje privacy is dan wol handich. De huzen binne grutter, mar der wenje mear minsken yn. Per saldo is it fansels effisjinter sa't se it dêr dogge. Oppasproblemen binne der dus ek folle minder as hjir. Ik leau, ik moat sels ek mar ris in reisboek skriuwe ...
  It religieus belibjen is fansels ek oars yn Brazilië. As âlde froulju kostlik iten yn 'e see smite om te offerjen oan de seegoadinnen (side 40), fine de De Jongs it mar skande fan it iten. ‘Wy skodholje om safolle ûnnoazelheid’. Ynstee fan respekt te hawwen foar dy nommelste utering fan religieuze selsekspresje: it offer! Ik lit sels wolris mei opsetsin de kraan rinnen en dan tink ik, no offerje ik oan 'e goaden. Of ik tink, no stean ik yn ferbining mei alle wetter, de see, fruchtwetter. Mar goed, as dan efkes letter earme lju it iten út see opfandelje, binne de kalvinistyske De Jongs ek wer kontint.

De maffiabaas

It moaiste haadstik fûn ik haadstik 16, en dêr komt de namme fan Nietzsche ek noch yn foar. Ik leau net dat der in filosoof is waans namme sa faak yn de literatuer opdûkt. Yn haadstik 16, op it feestmiel, praat De Jong earst mei pater Geraldo. Dy presentearret syn analyse fan Brazilië: ‘Brazilië is in ryk lân ... mear as 80% fan al dy rykdommen is yn hannen fan 10% fan 'e befolking, dat 90% kin der amper fan bestean. ... Wat hjir altyd ûntbrutsen hat, is in goed funsjonearjende sosjalistyske partij.’ Mar dat praat neamt De Jong in ‘kolleezje Braziliaanske ekonomy.’ Boppedat stjonkt de pater nei kamfer. Is selibaat wol goed foar in pryster? Foar in skriuwer soe it yn alle gefallen wol goed wêze om ris in skoft sûnder partner te wêzen, en frij fan dy syn wearde-oardielen ... Dan moetet er in folle nijsgjirriger figuer, Boris Augusto Strindberg. Hy is foar in ferbod op drugs, want dan bliuwt de priis heech en kin der mear op fertsjinne wurde troch earme lannen as Brazilië! Hy suggerearret dat drugsferslaafden eins folk is dat net libje wol. ‘As se gjin selsmoard plege, gean se oan 'e drugs of sûpe har dea’. Hy sitearret út Whitman en Hitler, út Verlaine, Rimbaud en Nietzsche. Letter docht bliken dat dizze Strindberg in grutte maffiabaas yn Recife is. En se ha him har adres ek noch jûn! It boekje is lykwols basearre op in reis út 1992, en de skriuwer is noch altyd yn libben, dat it foel ta. Ik krij bytiden wol it idee dat it boekje ek folle letter as de reis sels opskreaun is. Wy krije net in protte wiidweidige beskriuwingen (wat mar goed is ek), mar ek net in protte skriuwersgedachten nei oanlieding fan wat de skriuwer belibbet. Dat lêste hie ik sels út en troch wol wat mear ha wollen, al is it no in boekje wurden dat algemien oansprekke sil.

Boekewikegeskink 1989-2005

Yn 1948 is der ek in boekewikegeskink west. Haisma Nyckle, Simmer, Boekewikegeskink 1948. It hoe en het dêrfan binne my net bekend.
"De produksje fan it boekewikegeskink wie earst yn hannen wie fan St. It Fryske Boek. Dêrnei is
men blykber oerstapt op in systeem dat de skriuwer útsocht wurdt en dy bringt syn eigen útjouwer mei. Opfallend is fierder dat de KU yn 1997 – 1999 trije kear it boekewikegeskink skoarde. Yn 2000 oppenearre him foar it earst de nijeling Bornmeer. Opfallend ôfwêzich is Utjouwerij Frysk & Frij.")

Hjir besprutsen: Groetenis fan Prakash
Steven H.P. de Jong.
Koperative Utjowerij, Boalsert
Boekewikegeskink 2005
Yn opdracht fan It Fryske Boek
Kado by besteding fan € 9 oan Fryske Boeken

Boekhannel De Tille