Sigrid Kingma, op dit stuit Dichter fan Fryslân, giet yn op it wurk fan Huber. Hjoed it twadde en lêste part. Foto: Diet Huber kriget in Italjaanske priis foar in boek. Links op de foto: dr. Ria Bauer, heechlearaar yn de berne- en jongereinliteratuer. Foto út kolleksje Tresoar.

De tradisjonele klup
Der binne yn de perioade dat Diet Huber debutearret 25 dichters dy’t op tradisjonele wize dichtsje. De dichters wurkje mei fêste rymskema’s, beskriuwings fan foarfallen binne realistysk en faak binne se ymplisyt moralistysk. De gedichten spylje faak op it plattelân, beskriuwe it boerelibben of geane oer buorkerijbisten. In foarbyldsje: yn it gedicht Stjûrlju fan J. v.d. Meulen is de moraal eksplisitearre. In ferlykbere ynbou fan in moraal is by de measte tradisjonele dichters te sjen. Hjirûnder de lêste fjouwer rigels fan it gedicht.

Lês mear...

Sigrid Kingma, op dit stuit Dichter fan Fryslân, giet de kommende tiid yn op it wurk fan Huber. Foto: Diet Huber op in skoalle op De Pein (1990), kolleksje Tresoar.

Wa ken Tutte mei de linten net? Hast santich jier nei de earste printinge binne der tweintigers dy’t it titelgedicht út de holle wei opsizze kinne. It dichterskip fan Diet Huber begûn by De Friese Koerier, it deiblêd fan It Hearrenfean, dêr’t se in bernerubryk folle mei har poëzij. Dy gedichten binne yn 1955 bondele mei as titel Tutte mei de linten. Ik stel my foar dat yn de jierren sechstich alle Friezen it fers koenen. As famke koe ik it ek, want ik hie in lappepop dy’t op Tutte like. Us mem eksklamearre it fers wolris as ik mei de pop ompakte. Wy hienen de bondel net iens, mar se siet net fier fan de orizjinele tekst ôf, soe ik hast tweintich jier letter gewaarwurde doe’t ik it orizjineel ûntduts. In fers dat âlder is as ús heit, mar noch stiet as in hûs.

Lês mear...

Op 20 maaie wurdt de Simke Kloostermanpriis útrikt oan I.E. Bloem foar It neidiel fan 'e twivel. Dy priis is foar oarspronklik Frysktalige berne- en jeugdboeken. Ien dy't in soad foar de Fryske berneliteratuer betsjutten hat, is Diet Huber (1924-2008). Dêr komt by dat dit jier ek foar it earst de Diet Huberpriis takend wurdt, oan de makker fan de bêste yllustraasjes fan in yn boekfoarm ferskynd Frysk berneboek. Dêrom set no in nij dossier oer Diet Huber út ein. Sigrid Kingma, op dit stuit Dichter fan Fryslân, giet de kommende tiid yn op it wurk fan Huber.

Lês mear...