Nyckle J. Haisma
Simmer (1948)
Sjenre: Proaza

Oer boek en skriuwer

Foar Aent Obma, boeresoan en opgroeid op de famyljepleats oan it Dokkumer Djip, is Fryslân yn syn jonge jierren te lyts. Hy swalket de hiele wrâld oer en fia Amearika bedarret er yn Ynje. Pleage troch ûnwennigens komt er nei in fearnsieu in simmer lang werom yn it Heitelân. Aent fynt byld en wêzen fan Fryslân en benammen fan it boerelibben út syn jeugd werom, sa’t dy yn syn dreamen, de lange jierren om utens, fêstset en idealisearre binne.

De novelle Simmer ferskynde earst trije jier nei de dea fan Nyckle Haisma yn it literêre tydskrift De Tsjerne. By gelegenheid fan de Fryske Boekewike 1948 waard it útjûn as boekewikegeskink. Yn itselde jier krige de skriuwer foar Simmer postúm de Gysbert Japicxpriis. Hy wie de twadde auteur dy’t de priis krige.
Dit boek yn de DBFL is de earste printing út 1948. De tekst is yn de ‘âlde stavering’.

'Nettsjinsteande syn altemets kosmopolityske ynslach soe it Haisma  nea net slagje om him oan tsjoen en byld fan Fryslân te ûntwinen.'
(Klaes Dykstra yn Lyts hânboek fan de Fryske literatuer)

'Haisma hat hast deselde jefte as Obe Postma. Mei it bleate neamen fan ’e dingen kin er stimming oproppe.'
(Ype Poortinga yn Frysk en Frij)

'Hoe blijkt ook uit het bekroonde werk Simmer de diepe liefde voor Friesland van hem, die is heengegaan in de zomer van zijn leven, dat nog zoveel verwachtingen inhield voor de toekomst.'
(By de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis)

Nyckle J. Haisma waard berne yn 1907 te Ie. Om’t er as skoalmaster yn Fryslân gjin fêst wurk krije koe, slagge er nei Medan op Sumatra. Hy hat ien kear mei ferlof yn Fryslân west en wie fan doel nei de oarloch foargoed werom te kommen. Safier kaam it net. Hy stoar yn 1943 oan diftery yn in Jappekamp.