Jo Smit
Bisten en boargers (1959)
Sjenre: Proaza

  • It digitale boek en ynformaasje oer de boarne besjen (website DBNL)

Oer boek en skriuwer

Fan dit boek kin gjin pod-eksimplaar besteld wurde omdat de rjochthawwer dêrta gjin tastimming jûn hat. Yn de oersjochslist oan de ein fan de rubryk Oer de DBFL is dat oanjûn mei gt.
It kin ek wêze dat de middels fan it projekt dêr yn earsten net de mooglikheid ta jûn ha.